TỔ KHXH

1.Tổ Trưởng: Cô Nguyễn Thị Thanh Thu

ĐẠI HỌC VĂN

2. Tổ Phó: Cô: Trần Thị Thùy Linh

ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

 

3. Thầy: Nguyễn Thanh Quang

ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

4. Cô: Nguyễn thị Vân Anh

ĐẠI HỌC VĂN

5. Cô: Nguyễn Thị Quang

ĐẠI HỌC VĂN

6. Cô: Trịnh Lan Phương

ĐẠI HỌC VĂN

7. 

8. Cô: Trần Thị Nguyệt

ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

 

9. Cô: Nguyễn Thị Nguyệt

ĐẠI HỌC VĂN

10. Cô: Hoàng Thị Dung

ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

11. Cô: Trần Diệu Thúy

CAO ĐẲNG NHẠC

12. Cô: Lưu Thị Nụ

CAO ĐẲNG MĨ THUẬT

 

13. Cô: Nguyễn Thị Lý

CAO ĐẲNG MĨ THUẬT

14. Cô: Nguyễn Thị Ngoan

ĐẠI HỌC NHẠC

15. Cô: Nguyễn Thị Xoan

ĐẠI HỌC VĂN

16. Cô: Vũ Thị Tin

ĐẠI HỌC VĂN

17. Cô: Nguyễn Thị Khuyên

ĐẠI HỌC VĂN

18. Cô: Hoàng Thị Yến

ĐẠI HỌC VĂN

YÊND n