TỔ KHTN

1. Tổ trưởng

IMG_6492

Đại học Toán

2. Tổ phó

IMG_5246

Cao đẳng Toán – Tin

3. 

IMG_7813

 Cao đẳng Toán – Lý

4. Cô Nguyễn Thị Hà

Cao đẳng Toán – Lý

5. 

IMG_5669

Thạc sỹ Toán

6.

IMG_7771

Đại học Toán

7. Cô Trần Thị Thảo

Cao đẳng Toán

8. 

IMG_7768

Đại học Toán

9. 

IMG_7784

Đại học Toán

10.

IMG_7803

Cao đẳng Tin

11. 

IMG_7806

Cao đẳng Lý

12. Cô Nguyễn Thị Ngân

Đại học Lý

13. 

IMG_7798

Cao đẳng Hoá – Sinh.

14. 

IMG_7761

Đại học Hoá

15. 

IMG_7829

Đại học Hoá

16. 

IMG_7773

Đại học Hoá

17. 

IMG_7808

Đại học Hoá

18. 

IMG_7810

Cao đẳng Công nghệ

19. 

IMG_7789

Cao đẳng TDTT