TỔ KHTN

1. Tổ trưởng

IMG_6492

Đại học Toán

2. Tổ phó

IMG_5246

Cao đẳng Toán – Tin

3. 

IMG_7813

 Cao đẳng Toán – Lý

4. Cô Nguyễn Thị Hà

Cao đẳng Toán – Lý

5. 

IMG_5669

Thạc sỹ Toán

6.

IMG_7771

Đại học Toán

7. Cô Trần Thị Thảo

Cao đẳng Toán

8. 

IMG_7768

Đại học Toán

9. 

MAI_n

Cô Lưu Thị Mai

Đại học Toán

10. Cô Tô Thị Ánh Nguyệt

11. Cô Vũ Thị Huyền

Đại học Toán

12. Cô Phạm  Thu Huyền

Đại học Toán

13.

IMG_7803

Cao đẳng Tin

14. 

IMG_7806

Cao đẳng Lý

15. 

IMG_7798

Cao đẳng Hoá – Sinh.

16. 

IMG_7761

Đại học Hoá

17. 

IMG_7829

Đại học Hoá

18. 

IMG_7773

Đại học Hoá

19. 

IMG_7808

Đại học Hoá

20. 

IMG_7810

Cao đẳng Công nghệ

21. 

IMG_7789

Cao đẳng TDTT

22. Thầy Vũ Thế Kiên

Đại học TDTT