BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HOC 2016 – 2017

Phòng GD&ĐT Nam Trực             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Tr­­ường THCS Hồng Quang                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——–***——-      Nam Trực, ngày 18  tháng 5  năm 2017   BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016 – 2017 PHƯƠNG…

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017

PHÒNG GD & ĐT NAM TRỰC                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG THCS HỒNG QUANG                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                                           Số : 16/KH-THCSHQ                                    Hồng Quang, ngày 08  tháng 12 năm 2016   KẾ HOẠCH TỔ CHỨC…