BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HOC 2016 – 2017

Phòng GD&ĐT Nam Trực             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Tr­­ường THCS Hồng Quang                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——–***——-      Nam Trực, ngày 18  tháng 5  năm 2017   BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016 – 2017 PHƯƠNG…