KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 – 2017

PHÒNG GD & ĐT NAM TRỰC                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG THCS HỒNG QUANG                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                                           Số : 16/KH-THCSHQ                                    Hồng Quang, ngày 08  tháng 12 năm 2016   KẾ HOẠCH TỔ CHỨC…