1_n

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017 – 2022

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường Vụ LĐLĐ huyện, cấp ủy trường THCS Hồng Quang, sáng ngày 14 tháng 10 năm 2017, CĐ trường THCS Hồng Quang tiến hành Đại hội toàn thể đoàn viên công đoàn lần thứ…

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HOC 2016 – 2017

Phòng GD&ĐT Nam Trực             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Tr­­ường THCS Hồng Quang                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——–***——-      Nam Trực, ngày 18  tháng 5  năm 2017   BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016 – 2017 PHƯƠNG…