CHI ĐOÀN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH                                                                       Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

BCH ĐOÀN XÃ HỒNG QUANG                                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số 05-2017/QĐCN

Hồng Quang, ngày 15 tháng 9 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Công nhận BCH Liên đội trường THCS Hồng Quang

năm học 2017 – 2018

– Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Căn cứ vào trách nhiệm, quyền hạn, quy chế tổ chức và hoạt động của BCH Đoàn xã Hồng Quang.

– Theo đề nghị của Liên đội trường THCS Hồng Quang và Hội đồng đội xã Hồng Quang. Ban thường vụ Đoàn xã Hồng Quang

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I : Nay thành lập Ban chỉ huy Liên đội  trường THCS Hồng Quang năm học 2017 – 2018 gồm 10 em đội viên ( có danh sách kèm theo )

ĐIỀU II : BCH Liên đội trường THCS Hồng Quang có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể nhằm thực hiện đúng điều lệ Đội và hoạt động đúng chương trình hoạt động năm học 2017 – 2018.

ĐIỀU III : Văn phòng xã Đoàn, Hội đồng đội xã, Liên đội trường THCS Hồng Quang và các đội viên có tên ở Điều I căn cứ quyết định thi hành.

  1. BTV Đoàn xã