CÔNG ĐOÀN

1. Cô Phạm Thị Thìn – Chủ tịch

2.  Cô Nguyễn Thị Kim Huế – Phó chủ tịch -TT TKHTN

IMG_6492

3. Cô Trần Thi Thuỳ Linh – Trưởng ban nữ công-TP TKHXH

4. Thầy Nguyễn Duy Phú – Uỷ viên – P. HIỆU TRƯỞNG

IMG_4102

5. Thầy Đinh Viết Chương – Uỷ viên – BT ĐTN

IMG_7798