BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

1. Cô Phạm Thị Thìn – Chủ tịch công đoàn.

2. Cô Nguyễn Thị Nguyệt – Phó chủ tịch công đoàn.

3. Cô Nguyễn Thị Khuyên – Ủy viên – Trưởng ban nữ công.

4. Thầy Nguyễn Duy Phú – Ủy viên

5. Thầy  Tô Duy Thuận – Ủy viên