BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

1. Cô Lưu Thị Ly – Chủ tịch công đoàn.

2. Cô Nguyễn Thị Kim Huế – Phó chủ tịch công đoàn.

3. Cô Trần Thị Thủy Linh – Ủy viên – Trưởng ban nữ công.

4. Thầy Nguyễn Duy Phú – Ủy viên

5. Thầy Đinh Viết Chương – Ủy viên